ENERGETYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

Eksperci już od lat podkreślają, że kompetencje przyszłości powinny być kształcone i rozwijane  od najmłodszych lat. Tę potrzebę widzi coraz więcej firm,  przedsiębiorców i ekspertów, którzy wspólnie angażują się w projekty naukowo-edukacyjne dla młodzieży technicznej – przykładem jest spotkanie z cyklu  „Młody Elektryk”,  które odbyło się w styczniu 2023 roku a  zorganizowane zostało przez Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Pile. Spotkanie zostało zainicjowane przez członków koła nr 19 w Rogoźnie,  a adresowane do  dzieci ósmej klasy szkoły podstawowej, przed którymi  stoi wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zaproszeni goście opowiadali o tajnikach pracy automatyka, operatora maszynowni amoniakalnej, elektromontera pogotowia energetycznego oraz innych zawodów pokrewnych.

W Sali Rogozińskiego Centrum Kultury pojawiło się  blisko 120 uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 W Rogoźnie wraz z nauczycielami. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in.: dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie  – pan Jarosław Łatka, pan Waldemar Soboliński – właściciel Chłodni Maria w Rogoźnie, przedstawicielka Enei Operator – pani Agnieszka Stawicka z Biura Rekrutacji i Promocji Pracodawcy oraz prelegenci z koła SEP. Gości przywitał i przedstawił plan spotkania prezes koła SEP  – Piotr Pinczyński.

Eksperci SEP przystępnie omówili zawody związane z elektryką – zawód elektronika przedstawił Piotr Pinczyński, Sebastian Krawczak natomiast omówił zawód elektryka – automatyka, z kolei  Zbigniew Romanowski – krótką historię elektryczności, pilskiego SEP-u oraz zawód energetyka. Pan W. Soboliński przybliżył  zagadnienia pracy przy maszynowni amoniakalnej oraz  jej ścisłych powiązań z elektryk, automatyką i elektroniką. Pani A. Stawicka przedstawiła działalność spółki Enea Operator i zaprezentowała szerokie wsparcie, jakie firma oferuje szkolnictwu technicznemu.

Po prezentacjach głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie pan Jarosław Łatka i  w ciekawy sposób zachęcił uczniów do wybrania zawodu elektryka, jak i pokrewnych specjalizacji.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że  w dzisiejszych czasach technologię wykorzystuje się już wszędzie, zarówno w działaniach  typowo wytwórczych, przemysłowych, jak i w działaniach kulturalnych. Jednak zdarza się, że w  dobie dynamicznych zmian  młodzież może pogubić się w mnogości różnych ofert, może nie mieć do końca orientacji, jakie zawody przyszłości będą najbardziej potrzebne. Dlatego tak ważne są takie spotkania, w których  najbardziej istotne jest to,  żeby młodzi chętnie docierali do różnych  źródeł wiedzy,  korzystali z ciekawych ofert, brali udział  w seminariach, zarówno w szkołach jak i poza nią.

Młodzi adepci po takich spotkaniach jak to, zorganizowane przez  nasze koło nr 19,  już wiedzą, że energetyk  to zawód atrakcyjny, przyszłościowy i poszukiwany na rynku, ale wymagający specjalistycznej wiedzy, uzdolnień technicznych, manualnych i  umiejętności analitycznego myślenia. Przyda się także ćwiczenie spostrzegawczości, dokładności, odporności na warunki środowiska pracy i wiedza z zakresu bhp.  Na pewno warto zainwestować w inżynierską przyszłość, która daje  wiele satysfakcji i możliwości,  w tym również  finansowych.  Dlatego wszystkich  młodych techników już zapraszamy na kolejne takie spotkania!

Na podsumowanie spotkania odbył się konkurs wiedzy z energetyki elektrotechniki i historii elektryczności. w którym uczestniczyło szesnastu uczniów i uczennic, – gdzie wbrew pozorom – główne czołowe miejsca zajęły uczennice. Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrody i upominki ufundowane przez ZO SEP w Pile oraz ENEA Operator Każdy z uczniów przy wyjściu otrzymał pamiątkową przypinkę „Młody Elektryk”.

Firmy produkcyjne chcą zatrudniać coraz więcej pracowników, ale też szukają coraz bardziej wyspecjalizowanych kompetencji. Ten trend będzie postępować. Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że do 2025 roku rozwój automatyzacji i nowych technologii przyczyni się do powstania 97 mln nowych stanowisk pracy.

Wszystkich Świętych

Jeśli jest coś, co mrokom się opiera – to pamięć,
ona nie umiera…

Pierwsze dni listopada to dni szczególnej pamięci o naszych Bliskich, którzy już odeszli.
Przekażmy światełko pamięci także naszym zmarłym Kolegom i Przyjaciołom.
Światło na grobie każdego z nich będzie symbolem naszej dla Nich wdzięczności za lata pracy i przyjaźni.

Pamiętamy!

Nowe władze oddziału pilskiego SEP wybrane!

23 października 2023 roku odbył się  XVII Walny Zjazd Delegatów Oddziału Pilskiego SEP.  Chwilą ciszy i zadumy uczczono pamięć o zmarłym,  29 maja br.,  prezesie oddziału –  Mirosławie Lisowskim. Zebranie otworzył i prowadził wieloletni prezes oddziału a obecnie zastępujący zmarłego Kolegę – Lech Żak.

W wyniku przeprowadzonych głosowań delegaci zjazdu wybrali nowego Prezesa Oddziału Pilskiego SEP – na trwającą kadencję 2022-2026. Został nim mgr inż. Ryszard Belter, prezes koła nr 7 SEP w Krzyżu  Wlkp. Nowy prezes oddziału całe swoje zawodowe życie związał z kolejową energetyką. Z SEP i pracą społeczną na rzecz rozwoju naszego stowarzyszenia i całej branży związany jest   już od 1972 roku. W trakcie kadencji 2018-2022 pełnił  funkcję  wiceprezesa oddziału pilskiego.

Ryszard Belter (z lewej) przyjmuje gratulacje od Lecha Żaka

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji!

Wyjazd naukowo-techniczny do Srebrnej Góry i Czech

W pierwszych dniach października 2023r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Pilski zorganizowało wyjazd naukowo-techniczny do Srebrnej Góry i Czech. Srebrna Góra jest położona między Górami Sowimi a Górami Bardzkimi. To ciekawa miejscowość o specyficznej zabudowie – ma typowo miejski zwarty charakter, mimo że nie posiada praw miejskich. Po obiedzie w karczmie „Micha i Chmiel” i krótkim odpoczynku, wybraliśmy się do największej górskiej fortyfikacji Europy. Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765 – 1777) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Kilometrowy spacer do twierdzy wynagrodziło nam nocne zwiedzanie Donjonu – był niepowtarzalny klimat, prezentacja, wystrzały z broni czarnoprochowej oraz magiczna panorama okolicy a dzięki towarzystwu pruskiego żołnierza bardzo realnie przenieśliśmy się w czasy osiemnastowiecznych wojen.

Następnego dnia udaliśmy się do miejscowości Dolni Morawa w Czechach. Znajduje się tam najdłuższy wiszący most w Europie długości 721 metrów oddany do użytku w 2022 r. Most łączy dwa szczyty: Slamenkę i Chlum. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z automatyką i urządzeniami całego kompleksu ośrodka oraz sposobem budowy tego mostu.

Ostatniego dnia pobytu pojechaliśmy do Walimskich Sztolni – kompleksu „Riese”, gdzie Niemcy w czasie II wojny światowej wybudowali obiekty wojskowe kosztem pracy więźniów z obozów koncentracyjnych. Budowa ta nie została zakończona z powodu zakończenia wojny. Z Walimia pojechaliśmy do Zagórza Śląskiego do zamku Grodno. Zamek ten wznosi się pomiędzy Górami Sowimi i Walbrzyskim. Jest przepięknie położony i robi niesamowite wrażenie.

Wyjazd, który przygotował i prowadził kol. Ryszard Budnik udał się znakomicie. Pogoda była ładna i wszyscy wrócili do domu w dobrych humorach. W wycieczce wzięło udział 49 osób.

SEP z wizytą we Lwowie

Pod koniec maja 2023 roku delegacja  Stowarzyszenia Elektryków Polskich pojechała z wizytą do przedsiębiorstwa energetyki zawodowej we Lwowie PSA Lwiwobłenergo (odpowiednik OSD). Delegacji przewodniczył prezes SEP – Sławomir Cieślik.

Delegacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od prawej): Jacek Nowicki (sekretarz generalny SEP), Zbigniew Styczeń (prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP), Sławomir Cieślik
(prezes SEP), Bolesław Pałac (wiceprezes SEP), Orest Ivakhiv (poza delegacją SEP), Piotr Rataj (Pracownia Historyczna SEP) oraz Anna Gordijewska (zastępca redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego, poza delegacją SEP).

Rozmowy o współpracy i  ustalanie obszarów, które dają perspektywę rozwoju wzajemnych relacji  były intensywne i  co najważniejsze zakończyły się podpisaniem porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy.  Delegacja SEP pamiętała również o żołnierzach i medykach przyfrontowych – dla nich i dla Sił Zbrojnych Ukrainy prezes SEP przekazał specjalistyczne plecaki medyczne. Plecaki zostały przekazane na ręce Ludmily Matsko (director of economic affairs) z przedsiębiorstwa energetycznego Tarnopilobłenergo, która jest także zainteresowana nawiązaniem kontaktów i spotkaniem z Enea SA.

Plecaki medyczne przekazuje prezes SEP Sławomir Cieślik.

Współpraca – Energia – Przyszłość

21 września 2023 roku  na  Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się II edycja konferencji Współpraca – Energia – Przyszłość, w której wziął udział  członek Zarządu Głównego SEP i wiceprezes Enea SA  Lech Żak.

Podczas konferencji omówiono najważniejsze obszary tematyczne związane z transformacją energetyczną i jej znaczenia dla rynku pracy, w tym projekty związane ze współpracą ze szkołami objętymi patronatem Grupy Enea. W spotkaniu licznie brała udział młodzież klas technicznych, studenci, wykładowcy i nauczyciele, i to właśnie nade wszystko do młodzieży – jako przyszłej reprezentacji inżynierów, innowatorów, techników, elektroników była skierowana najważniejsza idea konferencji – innowacyjność, która szybkim krokiem wchodzi do energetyki potrzebuje młodych, ambitnych oraz przygotowanych do zawodu ludzi, którzy wspólnie z doświadczonymi energetykami przeprowadzą zmiany w branży.

Specjalny panel dyskusyjny przeznaczono na przybliżenie ciekawego  projektu promowanego i rozwijanego przez SEP, czyli Branżowych Centrów Umiejętności (BCU).  BCU to specjalistyczne placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów i pracowników branż, które przygotowują fachowców na potrzeby nowoczesnej gospodarki – czyli mówiąc krótko – kadry dla nowoczesnej gospodarki.

Wykład prowadzi prezes L. Żak

Lech Żak, reprezentując m.in. Stowarzyszenie Elektryków Polskich  DLA EDUKACJI przedstawił młodzieży profil działania Branżowych Centrów Umiejętności ( BCU) –  Wszystkie branże muszą mieć do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników z kompetencjami i umiejętnościami przyszłości – tylko wtedy nasz przemysł będzie się intensywnie rozwijał. To będzie prawdziwie innowacyjna przestrzeń dla młodych (transfer nowych technologii) a jednocześnie dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych  i instytucji branżowych – podkreślił  prezes L. Żak.

Techniczno-sportowe powitanie jesieni w Krzyżu

16 września 2023 roku, koło nr 7 Krzyż zorganizowało tradycyjny już spływ kajakowy rzeką Drawą ze Starego Osieczna do Przeborowa. Spływ udał się wyśmienicie a na mecie rozpaliliśmy ognisko, piekliśmy kiełbaski i dzieliliśmy się wrażeniami. Pogoda dopisała, a i rzeka też była wspaniała, chociaż nie obyło się bez kąpieli w newralgicznym miejscu.


Podczas spotkania odbyliśmy również szkolenie z zakresu pomiarów elektrycznych w instalacjach do 1kV – temat referował kol. Humeniuk, a koledzy z PKPE podzielili się wiedzą o modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin.

To był naprawdę piękny, już prawie jesienny, ale pełen słońca i miłych spotkań dzień.

Kongres Gospodarczy w Pile

1 września 2023 roku, kampus akademicki ANS w Pile stał się centrum spotkania przedsiębiorców, którzy licznie przybyli na Kongres Gospodarczy, podsumowujący 5-lecie Polskiej Strefy Inwestycji. Rozmawiano m.in. o tworzeniu dobrych warunków do inwestowania, o relacjach „inwestor – samorząd – spółki energetyczne”, ale także o nowych technologiach oraz rozwoju szkolnictwa branżowego. W tym ciekawym wydarzeniu uczestniczyli eksperci SEP-u.

Uroczyste otwarcie farmy fotowoltaicznej w Pile – ( od lewej) L. Żak, G. Piechowiak i D. Mierzejewski.

Kongres był idealnym momentem do uroczystego ogłoszenia powstania najnowszej inwestycji Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile, czyli farmy fotowoltaicznej. Umowa zawarta z Enea SA dotyczy deklaracji podjęcia współpracy m.in. w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju kierunków technicznych ANS w Pile. Umowę tę sygnowali Lech Żak – wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Enea SA. i rektor ANS dr hab. Donat Mierzejewski.

Zawsze cieszy mnie dobra współpraca z uczelniami czy szkołami – podkreślił Lech Żak, wiceprezes Enei ds. Strategii i Rozwoju. Naszą wspólną misją jest udział w transformacji sektora energetycznego i rozwój odnawialnych źródeł energii. Enea aktywnie uczestniczy w tym procesie i rozwija innowacyjne projekty oraz odnawialne źródła energii. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w instalacje PV, które niebawem zostaną włączone do aktywów OZE Grupy Enea. Każda kolejna inwestycja to szybsze zwiększanie potencjału OZE i podnoszenie konkurencyjności naszej firmy. Cieszy mnie również, że eksperci organizacji branżowych, w tym SEP-u, mogli czynnie uczestniczyć w tym procesie inwestycyjnym i wspierać tę ciekawą inwestycję swoją wiedzą – dodał Lech Żak.

Lech Żak, wiceprezes Enei SA i Donat Mierzejewski, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

W roku 2022 Uczelnia rozpoczęła inwestycję, która diametralnie zmieni sposób zarządzania energią na terenie naszego kampusu akademickiego. Budowa farmy fotowoltaicznej, którą tworzy ponad 1000 paneli, to dołożona cegiełka ANS w Pile we wspieranie rozwoju  zielonej energii. Co ważne, farma fotowoltaiczna nie tylko zasili Uczelnię, ale wzbogaci także bazę dydaktyczno-badawczą dla studentów kierunku elektrotechnika. Dzięki temu będziemy mogli prowadzić badania na rzecz przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Łączymy więc akademicką misję Uczelni z działaniami na rzecz regionu, współpracy badawczej z przedsiębiorcami oraz wspierania zielonej energii w naszej małej ojczyźnie – podsumował  Donat Mierzejewski, rektor ANS.

Dzięki farmie fotowoltaicznej uda się zmniejszyć o 138 000 zł – 174 800 zł rocznie koszty zużycia energii ponoszone przez Uczelnię.

Seminarium, wędki i dyskusje we Wronkach

Na początku sierpnia członkowie SEP Koła nr 12 we Wronkach, spotkali się na tradycyjnym już seminarium związanym z energetyką, zarówno tą lokalną jak i tą ogólnokrajową. W tym roku rozmowy zdominował prawdziwie gorący temat, czyli energia atomowa. Dyskusja jak zwykle była ciekawa a różne głosy i opinie tylko podnosiły temperaturę nie tylko tego pięknego dnia, ale również samej dyskusji. Podczas spotkania nie zabrakło również rozmów na bieżące tematy polityczne i gospodarcze. Wszystkich pogodziło wspólne wędkowanie, zakończone posiłkiem. Ryby dopisały – więc wszyscy wrócili do domu usatysfakcjonowani.

Uczestnicy seminarium i wędkowania we Wronkach.

Dzień Energetyka

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

W jednym z najważniejszych dla Energetyków dni w kalendarzu
składamy Państwu i wszystkim inżynierom, elektrykom i technikom
oraz pracownikom związanym z branżą energetyczną podziękowania i życzenia –
dziękujemy za ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę,
która daje poczucie bezpieczeństwa i rozjaśnia życie każdego z nas,
a całej naszej społeczności życzymy sukcesów, udanych projektów
oraz mocy i siły do ich pomyślnej realizacji.
Pamiętajmy – to właśnie energetyka i energetycy
napędzają świat do działania i rozwoju!
Bądźmy z tego dumni!

W imieniu zarządu oddziału pilskiego SEP
Lech Żak

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone - SEP Piła 2020